Lakien säätelemä toimintaympäristö

Joukkoliikenteen järjestämistä koskevat lait säädetään suurelta osin EU:ssa. Paikallisliikenneliitto seuraa eurooppalaisen lainsäädännön valmistelua UITP:n EU-komiteassa (EUC). Paikallisliikenneliitolla on yhteistyössä pohjoismaisten sisarorganisaatioiden kanssa edustaja UITP:n Brysselin toimipisteessä.

Joukkoliikenneviranomaiset järjestävät liikennepalveluita EU:n palvelusopimusasetuksen ((EY) N:o 1370/2007 mukaan, kansallisen  Joukkoliikennelain 13.11.2009/869 ja Lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016 mukaan. On myös muita julkisen rahan käyttöä ja julkista toimintaa sääteleviä kansallisia lakeja, joita toiminnassa noudatetaan.

EU-lainsäädännön tavoitteena liikennepalvelujen osalta on eurooppalaisen sisämarkkinan luominen samanlaisilla ehdoilla kaikissa jäsenmaissa. Joukkoliikennemarkkinan vapauttaminen kilpailulle palvelusopimusasetuksen mukaisesti toteutettiin Suomessa 2009 säädetyllä joukkoliikennelailla, jossa siirtymäajat palvelusopimusasetuksen mukaiseen markkinaan olivat pitkiä vuoteen 2014-2019 saakka.

Raideliikenteen markkinan avaamista koskeva lainsäädäntö tuli voimaan joulukuussa 2016.

Kansallista erityisalojen hankintalakia sovelletaan sellaisten verkkojen rakentamiseen, huoltoon, ylläpitoon sekä tarjoamiseen, joiden tarkoituksena on tarjota julkisia kuljetuspalveluita rautateitse, raitioteitse, automatisoiduin järjestelmin, johdinautoilla, linja-autoilla, kaapeliradoilla tai metrolla. Lakia sovelletaan myös kuljetuspalvelujen tarjoamiseen kuljetuspalvelujen verkossa. Kuljetuspalvelujen verkolla tarkoitetaan palvelua, jota tarjotaan viranomaisen toiminnalle asettamien ehtojen mukaisesti. Ehdot voivat koskea liikennöitäviä reittejä, käytettävissä olevaa kuljetuskapasiteettia tai vuorotiheyttä.

Uusi liikennepalvelulaki

Liikennepalveluja koskevaa kansallista lainsäädäntöä on uudistettu 2015 alkaneella hallituskaudella.  Laki liikenteen palveluista tulee pääosin voimaan 1.7.2018. Tietojen ja tietojärjestelmien yhteen toimivuutta koskevat säännökset tulevat voimaan jo 1.1.2018. (Lain III osan 2 luvun 1–5 §). Eduskunnassa on parhaillaan menossa liikennepalvelulain toisen vaiheen käsittely.

Liikennepalvelulain vuoden 2018 alusta voimaan tulevat maksu- ja lippujärjestelmiä koskevat velvoitteet ja myyntirajapintojen avaamisvelvoitteet asettavat suomalaiselle kansalliselle liikennepalvelumarkkinalle ja erityisesti viranomaisten järjestämälle liikennepalvelulle EU-palvelusopimusasetusta pidemmälle meneviä ehtoja.

Print Friendly, PDF & Email